natuur.koepel | beleid | natuurgebieden | publicaties | activiteiten | steunen/lid worden | sponsors | contact | privacy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inschrijven voor de nieuwsbrief
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Natuurherstel voor de Leievallei moet - campagne 'Help de Leie' gelanceerd

Lang geleden werd de Leie rechtgetrokken om dienst te doen als een kanaal voor vrachtvervoer per schip. De negatieve gevolgen voor de natuur konden niet uitblijven: het grondwaterniveau zakte en de waterbergingscapaciteit van de vallei verminderde zienderogen. Drainagewerken ten behoeve van meer intensieve landbouw zorgen voor snelle afvoer van regenwater en versterken nog de verdroging van de Leievallei. Vochtige, bloemenrijke hooilanden van onschatbare waarde voor de biodiversiteit in de Leievallei verdwenen grotendeels. Industrieterreinen en villa’s met aangelegde tuinen in de vallei waren een verdere aanslag op het natuurlijk karakter van wat ooit een indrukwekkend open rivierlandschap is geweest.

Met de lancering van het Seine-Scheldeproject zou er een keerpunt komen in deze evolutie : samen met de werken om de Leie bevaarbaar te maken voor grote containerschepen tot 4400 ton werd ook het plan opgevat om de natuur nieuwe kansen te geven. De Vlaamse Regering besliste in 2006 om 500 ha natuurgebied te herstellen in de Leievallei. Daarmee werd ook invulling gegeven aan Europese wetgeving: de ‘Kaderrichtlijn Water’, die oplegt om de rivieren in Europa zo goed mogelijk terug in hun natuurlijke toestand te herstellen.

Oude Leiemeanders zouden weer worden aangesloten op het Leiekanaal om migratie en voortplanting van vissen terug mogelijk te maken. In de vallei zelf tussen Wervik en Deinze resten nu nog een 10- tal gebieden waar natuurherstel kan gerealiseerd worden en waar opnieuw natte bloemenrijke hooilanden kunnen ontstaan. Typische planten en vogels zoals ooievaars en kieviten zouden hier weer hun stek vinden… Vlinders en bijen zouden weer floreren in hun specifieke biotopen… Landbouwers zouden kunnen meehelpen met het beheer van de hooilanden en aan extensieve veeteelt doen… De meeste van deze 10 projectgebieden hebben reeds vele decennia de groene bestemming ‘Natuurgebied’ op het gewestplan.

De werkelijkheid is dat er nu - 10 jaar na deze regeringsbeslissing - nog niets gerealiseerd is op het terrein. Erger nog, de huidige Vlaamse Minister van Natuur wil dat het project van 500 naar 300 ha teruggebracht wordt. Door onenigheid in de Vlaamse Regering dreigt het project zelfs helemaal stil te vallen. Iedere mens heeft nochtans voor zijn gezondheid en welzijn nood aan een rustige, natuurrijke omgeving om te wandelen en te fietsen. In onze verstedelijkte omgeving is hier grote nood aan. Een petitie voor méér groen en natuur langs de Leie leverde in 2015 meer dan 15.000 handtekeningen op. Het ontbreekt in de streek dus zeker niet aan een draagvlak voor het uitvoeren van dit project.

Dit Leieproject kijkt echter nog verder: de klimaatverandering vergroot de kans op overstromingen en waterschaarste en zet op zijn beurt de biodiversiteit onder grote druk. Om in de toekomst hieraan het hoofd te kunnen bieden hebben we nood aan grotere en verbonden natuurgebieden. Rivierherstel is dus niet alleen een natuurproject maar eveneens een belangrijk klimaatproject. Wanneer gaan onze politici dit inzien en hun verantwoordelijkheid opnemen? Welke minister zei ook alweer dat beslist beleid moet worden uitgevoerd?

Informatie

Alle informatie rond deze actie vind je op de campagnewebsite www.helpdeleie.be